Het is wetenschappelijk bewezen: ‘Groen maakt gelukkig, stimuleert de creativiteit, laat ons ontspannen, zorgt voor geborgenheid en maakt dat we ons gezonder voelen’.

Daarbij is vergroening van de buitenruimte nog belangrijker geworden om zo de gevolgen van klimaatverandering enigszins op te vangen. De versobering van de biodiversiteit leidt op dit moment tot extra budget en initiatieven tot vergroening en daaraan leveren wij graag een bijdrage.

INVENTARISATIE, ADVIES EN ONTWERP

Ruim 35 jaar is Bunnik Groep actief in aanleg en onderhoud van groenvoorziening voor een brede groep van klanten. Openbaar groen bij Gemeenten en grote tuinen bij bedrijven of particuliere klanten zijn ons werkgebied. In de afgelopen jaren zijn hier inventarisatie, advies en ontwerp van de buitenruimte aan toegevoegd. Bij afwezigheid van informatie over de uitgangssituatie (flora & fauna) verrichten wij de inventarisatie en halen feedback op bij klanten en andere betrokkenen over de wensen. Wij werken in dit verband bij voorkeur samen met ons zusterbedrijf Ducot Engineering & Advies. Na een zorgvuldige analyse en toetsing maken wij vervolgens een plan van aanpak en schetsontwerp. In het ontwerp zoeken wij naar een goed evenwicht tussen de functionele wensen, esthetische vormgeving, milieuaspecten en ecologie.

AANLEG & ONDERHOUD

Bunnik Groep werkt onder andere voor overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, scholengemeenschappen en bedrijven. De groenwerkzaamheden die wij uitvoeren maken veelvuldig integraal deel uit van een project. De aanleg van een stadspark of reconstructiewerkzaamheden aan de infrastructuur en/of groenvoorziening. Daarna geldt over het algemeen nog een onderhoudstermijn van 1 jaar of langer. Het heeft onze voorkeur om terreinen langer in beheer en onderhoud te houden. 

Deze werkzaamheden voeren wij uit met eigen medewerkers en materieel, regelmatig aangevuld met ingehuurd personeel en materieel voor specialistisch werk. Al onze medewerkers beschikken over de vereiste opleidingen en certificeringen en passen deze kennis en ervaring praktisch toe. Welke vraag ook ten grondslag ligt, we streven altijd naar een efficiënt en ecologische werkmethode. Daarbij vinden we het belangrijk om mensgericht te werken en te doen. Regelmatig zetten we mensen in met een achterstand op de arbeidsmarkt (SROI) of een beperking. Vaak via de lokale sociale werkvoorziening. We betrekken bewoners bij het onderhouden van de openbare ruimten als plantsoenonderhoud, adoptiegroen of onderhoud van landschappelijke beplantingsprojecten.

STUREN OP BEELDKWALITEIT

Wij hebben veel ervaring met meerjarige groenonderhoudscontracten. Hierbij zijn wij zowel bekend met frequentiegericht werk als het werken op beeldkwaliteit. Onze vaste werkploegen zorgen er het hele jaar voor dat het gebied of terrein er goed verzorgd en representatief uitziet en hiermee aan de kwaliteitseisen voldoet.

ECOLOGISCH BEHEER (KLEURKEUR)

In opdracht van verschillende klanten en op eigen initiatief doen wij al jaren aan ecologisch (berm)beheer. Denk hierbij o.a. aan ons jumping green concept, oftewel gefaseerd maaien. Hierbij laten wij per maaironde een gedeelte van de vegetatie staan. Hierdoor houden wij een gedeelte van de voedselbron en voortplantingsplaats van insecten in stand en dragen hiermee ons steentje bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. We sturen hierbij onder andere op de nectarindex en werken nauw samen met diverse, ecologische adviesbureaus en andere belangenverenigingen.

Zodoende ontstond binnen ons bedrijf de behoefte om onze werkzaamheden, en de resultaten die wij hiermee bereiken, objectief te laten toetsen. De Kleurkeur-methodiek binnen de Groenkeur van de Vlinderstichting is hiervoor een goede basis. De kwaliteitseisen van dit certificaat waarborgen immers een goede uitvoering van het ecologische (berm)beheer.

Inmiddels beschikken wij reeds een aantal jaren over het Kleurkeur certificaat en zijn veel van onze uitvoerende medewerker Kleurkeur gecertificeerd (zowel basis als gevorderden). Met het behalen van deze norm beschikken we over de vereiste kennis, vaardigheden en materieel om bermen/terreinen op de juiste manier te beheren. Door het actief uitdragen van deze visie/aanpak, en dit actief te gaan toepassen op een groeiend aantal terreinen, maken wij een toenemend aantal locaties geschikt voor vlinders, bijen en andere insecten. Deze dieren zijn immers onmisbaar voor de natuur.

ONKRUIDBEHEER OP VERHARDING

Conform de wetgeving beheren we het onkruid op verharding in de openbare ruimte zonder chemische middelen. Hiervoor zetten wij verschillende technieken in en spreken in dit verband nadrukkelijk van onkruidbeheer i.p.v. onkruidbestrijding, omdat er bij de huidige werkwijze altijd enig onkruid op verharding aanwezig is.

Wij zijn voorstander van een integrale aanpak, waarbij onkruidbeheer onlosmakelijk deel uitmaakt van een groenonderhoudsbestek. Hierbij kunnen immers handige combinaties worden gemaakt die zowel kostenbesparend als kwaliteitsverhogend uitpakken. Tevens zijn wij een groot voorstander van de integratie van de veegfunctie. Frequent vegen, en het hiermee verwijderen van de voedingsbodem voor onkruid (wegnemen van blad, vuil e.d.), is cruciaal om het onkruidbeheer te laten slagen. Daarbij kan op deze wijze veel efficiënter worden gecommuniceerd en gewerkt.

Er zijn opdrachtgevers die het veegbeheer in eigen hand hebben (en liever houden). Hierbij is het uitermate belangrijk dat de routing en frequentie vroegtijdig wordt gecommuniceerd, zodat het onkruidbeheer hierop kan worden afgestemd. Mocht dit in de praktijk niet werken dan kunnen wij ook aanvullend de veegwerkzaamheden verzorgen.

Bunnik Groep beheert voor verschillende gemeenten het onkruid op de verhardingen. Om dit efficiënt en doeltreffend te doen maken wij gebruik van verschillende technieken, zoals:

  • Vegen (veegwagen);
  • Onkruid borstelen;
  • Hete lucht techniek;
  • Heetwatertechniek;
  • Handmatig (bosmaaier).

De juiste afstemming tussen omstandigheden en inzet van handkracht en materieel zijn bepalend voor het eindresultaat. Daarbij zijn de startsituatie, het soort bestratingsmateriaal en de bereikbaarheid van de verschillende locaties belangrijke uitgangsvoorwaarden. Uiteraard overleggen wij onze aanpak met de klanten.

BESTRIJDEN INVASIEVE EXOTEN

Bunnik Groep is gespecialiseerd in de bestrijding van invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw, en heeft hiervoor een bewezen bestrijdingsmethodiek tot haar beschikking. Na een grondige inventarisatie op locatie werken wij een plan uit om de exoten te bestrijden. Hierbij maken wij gebruik van een gifvrije methode, namelijk elektrocutie gebruikmakend van de RootWave.

Bij elektrocutie wordt de plant kortdurend behandeld met een hoog voltage aan elektriciteit, waardoor de plant zowel boven- als ondergronds wordt gedood. Om de plant in z’n geheel kwijt te raken is het noodzakelijk deze behandeling minimaal 4x per jaar te herhalen. Daarbij zal de bestrijding meerdere jaren achtereen moeten worden uitgevoerd, totdat alle planten zijn gedood. Hierdoor lukt het om de locatie van Japanse Duizendknoop zonder ingrijpende maatregelen te beheren en beheersen. Dit werk wordt altijd door minimaal twee gecertificeerde medewerkers uitgevoerd, waarbij één medewerker met de lans het werk uitvoert en de ander de veiligheid waarborgt van zowel de werkploeg als eventuele toeschouwers.

Een andere, effectieve maar kostbare, methode is ontgraven. Hierbij wordt de locatie vakkundig volledig ontgraven, waarbij wij erop toezien dat zelf de kleinste restjes beplanting worden weggenomen. De beplanting wordt hierbij volledig verwijderd en inclusief aanhangende grond vervoerd naar een erkende verwerkingseenheid voor een nabehandeling, waarmee de Japanse Duizendknoop wordt gedood.  

Gerelateerde projecten

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00