Bij al onze bedrijfsactiviteiten houden wij rekening met klimaat-, milieu-, sociale en economische uitdagingen. Ook ethische vragen gaan we niet uit de weg. Zo dragen wij bij aan een betere leefomgeving, nu en in de toekomst, en zorgen we voor een fijne werkomgeving voor onze medewerkers.

Ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen nemen wij onze verantwoordelijkheid. Om dit in de praktijk te realiseren, richten wij ons op de volgende speerpunten:

Gezondheid en veiligheid

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij niet alleen rekening met de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, maar ook met omwonenden en overige gebruikers van de buitenruimte ter plaatse. De veiligheid op en rond onze projecten heeft een hoge prioriteit. Wij werken veilig of we werken niet! Daarbij houden wij ieders veiligheid in ons achterhoofd. Daarnaast streven wij ernaar om de overlast, verband houdend met de uitvoering van ons werk, tot een minimum te beperken. Goede voorbeelden hiervan zijn de toenemende inzet van elektrisch werkmaterieel, die produceren immers veel minder geluid en schadelijke stoffen, maar ook het gebruik van water bij zaagwerk van straatmateriaal om zodoende de stofvorming tegen te gaan. Dit is beter voor ieders gezondheid. Hiervoor zijn wij continu opzoek naar innovaties in techniek om onze werkzaamheden goed en efficiënt, maar met minder impact op de gezondheid, te kunnen uitvoeren.

CO2 footprint

Dit is een speerpunt. Hiermee beperken wij immers onze invloed op de klimaatverandering. Zo zijn wij ons werkmaterieel versnelt aan het verduurzamen, waarbij hybride en full electric voertuigen/materieel de plaats innemen van materieel met een brandstofmotor. Daarbij investeren wij ook in elektrische fietsen, scooters en quads om het gebruik van grotere voertuigen te verkleinen. Daarnaast besteden wij nog meer aandacht aan een efficiënte logistiek. Het vermijden van nutteloze vervoersbewegingen door zaken te combineren en medewerkers met elkaar te laten meerijden. Zo worden onnodige kilometers voorkomen. In toenemende mate plaatsen wij ook zonnepanelen op onze projecten om lokaal stroom op te wekken. De eerste zero emissie projecten zijn reeds opgeleverd en velen zullen volgen. Tot slot gaan wij zo zuinig mogelijk om met leidingwater, proberen zoveel mogelijk producten/grondstoffen te recyclen en streven naar gebruik van materialen met een zo beperkt mogelijke footprint. Het is te uitgebreid om al onze activiteiten op dit vlak hier te benoemen.

Vergroening en biodiversiteit

Er worden in toenemende mate initiatieven ontplooid om versteende buitenruimten te vergroenen. Een goede zaak, omdat op deze wijze een leefbaardere omgeving kan worden gecreëerd die voldoende klimaatbestendig is en een positieve invloed heeft op de biodiversiteit. Daarbij zijn niet alleen grootschalige projecten van belang, maar ook met veel kleinschalige projecten kan het verschil worden gemaakt. Daar waar mogelijk helpen wij onze relaties bij de uitvoering en doen hiervoor, in het kader van onze langjarige van gevel-tot-gevel contracten, veelvuldig voorstellen. Zodoende zijn wij ook in toenemende mate actief met de inventarisatie en analyse ter voorbereiding van een meer natuurinclusieve buitenruimte. Ons team werkt hierbij nauw samen met opdrachtgevers en de specialisten van onze zusterbedrijven binnen de Biggelaar Groep.

Inzetbaarheid

Wij besteden veel aandacht aan een zo breed mogelijke inzetbaarheid van onze medewerkers. De activiteiten hiervoor zijn gebaseerd op de wensen van de desbetreffende medewerker, het doorgroeipotentieel, in bedrijf nemen van nieuw materieel, ontwikkelingen in de markt, etc. Dit programma is gebaseerd op een continue bijscholing al naar gelang de ontwikkelingen. In het opleidingsprogramma wordt ook in toenemende mate aandacht besteed aan de zgn. 'soft skills': gewenst sociaal gedrag, respect, omgang met/leidinggeven aan medewerkers met een beperking, etc. Door de hoge gemiddelde leeftijd in de buitendienst besteden wij tevens veel aandacht aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

 

Bunnikgroep (Feb2024 Foto's Rogier Bos) 0162 Edit

Doelstellingen 

Hoe geven wij invulling aan onze duurzaamheidambitie

Klimaat 

Het streven van Bunnik Groep is de CO2-uitstoot van haar dienstverlening (waar mogelijk) maximaal te reduceren. Dit doen wij o.a. door gebruik van elektrisch materieel en handgereedschap aangevuld met een goede planning/effectieve en efficiënte uitvoering.  Wij hebben hieromtrent e.e.a. vastgelegd in ons CO2-actieplan.

Bunnik Groep heeft, als werkmaatschappij van de Biggelaar Groep, het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 5. 

Milieu 

Bunnik Groep heeft milieudoelstellingen opgesteld om het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in dit kader dagelijks in voor behoud van een gezonde en fraaie leefomgeving. Samen maken we de buitenruimte iedere dag een beetje mooier o.a. door een doordachte werkwijze, gebruik van circulaire materialen en inzet van duurzaam materieel. Zo dragen wij ons steentje bij aan behoud van een leefbare planeet.

Bunnik Groep heeft het certificaat ISO 14001.

Biodiversiteit 

Wij zetten ons als organisatie al jaren in voor vergroening en verbetering van de biodiversiteit in de buitenruimte. Echter, wij wilden hieraan een extra bijdrage leveren. Dit heeft ons ertoe gebracht om naast ons Groenkeur-certificaat voor ecologisch beheer de Kleurkeur-methodiek te implementeren. Hierbij wordt bij de uitvoering op objectieve wijze gestuurd op verbetering van de Nectarindex. Op basis van deze index, bepaald op het areaal dat wij beheren volgens de Kleurkeur-norm, stellen wij vast dat de biodiversiteit aldaar is toegenomen.

Bunnik Groep is Groenkeur/Kleurkeur gecertificeerd.

Circulariteit 

Hergebruiken van producten en materialen, en reduceren van afval, is een tweede natuur binnen ons bedrijf. Dit gaat verder dan alleen onze, eigen bedrijfsvoering. Ook binnen de keten doen wij in principe alleen zaken met partijen die dit onderwerp ook hoog in hun vaandel hebben staan en werken nauw met hen samen om tot verbetering te komen. Wij hebben ons ten doel gesteld om zo duurzaam mogelijk te werken, en hierbij duurzame producten te gebruiken (indien beschikbaar en betaalbaar), tijdens de uitvoering van onze projecten.

Daarnaast komt jaarlijks bij onze werkzaamheden een vrij grote hoeveelheid groenafval vrij. Dit is in veel gevallen prima direct te (her)gebruiken binnen het te onderhouden areaal. Indien dit niet kan of niet wenselijk is, wordt dit groenafval gebracht bij een composteringsinstantie. In de meeste gevallen onze partner WAGRO. Na compostering wordt dit materiaal weer gebruikt bij onderhoud/ter verbetering van de bodemkwaliteit in het areaal. Wij zijn met al onze opdrachtgevers in gesprek om het groenafval, vrijkomend bij werkzaamheden binnen het contract, te recyclen en terug te brengen binnen het te onderhouden areaal.

 

Bunnik Groepsfoto's (Nov2022) 010

Mens

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste ‘bedrijfsmiddel’. Onze afdeling HR, en het personeelsbeleid dat wij hebben, zijn hiervan een afspiegeling. Het contact is laagdrempelig, onze medewerkers zijn absoluut geen nummer, wij begeleiden hen op een veelheid aan vlakken (o.a. ook qua beheer van hun financiën) en zorgen voor een goede beloning en fijne arbeidsomstandigheden. Hiermee leggen wij de basis voor een goede werksfeer, motivatie, inzet en ontwikkeling.

  • Wij werken veilig of we werken niet! Dat is het credo bij de uitvoering van onze werkzaamheden. En dat leven wij ook na! Iedere medewerker heeft de beschikking over een veiligheidsapp om misstanden acuut te kunnen melden en/of verbeteringen te initiëren.

  • Wij hebben een grote groep medewerkers met meer dan 20 dienstjaren en daar zijn wij trots op. Daarnaast heeft onze bezetting een hoge, gemiddelde leeftijd. Vandaar dat wij jaarlijks tijd besteden aan maatregelen en vaardigheden waarmee wij de inzetbaarheid hoog houden en het ziekteverzuim zo laag mogelijk. Ook dat is duurzame inzetbaarheid!

  • Daarnaast besteden wij, in het kader van de instroom & doorstroom, veel tijd aan (interne) scholing en training. Hiervoor maken wij jaarlijks een opleidingsprogramma. De input hiervoor komt zowel uit de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken als het strategisch plan met de werkzaamheden bij onze doelgroepen. Voor het opleidingstraject hebben wij zowel eigen programma’s (Biggelaar Academy (BIG Talent) als een nauwe samenwerking met talloze andere partijen. Ook het uitnodigen van gastsprekers tijdens een toolbox of kennisdelingsbijeenkomst behoort in dit verband tot de mogelijkheden. Iedereen krijgt bij ons de kans zich vakinhoudelijk te verbeteren en deel te nemen aan training en opleiding. 

  • Een toenemend aantal medewerkers in onze buitendienst is, in meer of mindere mate, fysiek, sociaal of mentaal beperkt. Vanwege het feit dat deze medewerkers, en de medewerkers die wij extern inhuren die in toenemende mate ook een SROI-indicatie hebben, een andere wijze van aansturing nodig hebben heeft ons doen besluiten om onze operationeel leidinggevenden de cursus Krachtige Leermeester te laten volgen. Hiermee hopen wij een betere basis te hebben voor nu en in de toekomst en het werkplezier van alle partijen te vergroten.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00