Tijdsplanning 03-04-2022 t/m 31-03-2025
Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie Boskoop


Voor gemeente Alphen aan den Rijn voeren wij het project reconstructie Waterrijk te Boskoop uit. Het projectgebied bevindt zich in de straten Appelgaarde, Bellefleur, Pippeling, Calville en Kersengaarde die begin 90-er jaren van de vorige eeuw is aangelegd. In de tussenliggende periode is het openbare gebied op verschillende manieren met uiteenlopende materialen opgehoogd, om hoogteverschillen als gevolg van zettingen op te vangen, om zo de wijk leefbaar en begaanbaar te houden. De zeer ernstige zetting als gevolg van funderingsconstructies op veen, zonder deze voor te belasten leidt tot een continue terugkerend probleem.

Het werk is complex door de zeer krappe werkruimte, de directe nabijheid van watergangen, een

hoge grondwaterstand, slechte stabiliteit, doodlopende straten en stelt daarmee hoge eisen aan uitvoeringsaspecten als verzorgen van bereikbaarheid van woningen, waarborgen van de stabiliteit, beperken van de bemaling, e.d.

De gemeente wil het openbaar gebied voor een langere periode stabiel maken.  Daarom is dit project aan de Bunnik Groep gegund. De riolering en bestrating  wordt vervangen. Wij zorgen voor een stabiele situatie (evenwicht in de ondergrond) door de rioolsleuf niet aan te vullen met zand, maar met schuimglas in combinatie met flugzand (tpv K&L). Schuimglas is een circulair, lichtgewicht ophoogmateriaal.

Een andere doelstelling is het zo goed mogelijk betrekken van de bewoners bij het gehele proces. Niet alleen omdat het gaat om hun woonwijk, maar ook doordat de werkzaamheden in goede afstemming moeten plaatsvinden om dat ook hun gehele voortuin en achterpad op de schop gaat.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00